Regulamin sklepu internetowego LORIINI

§ 1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca – LORIINI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815501, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 9512494990, REGON: 385004710.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym www.loriini.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Subskrypcja Newsletter – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, polegająca na subskrybowaniu i otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów i Usług dostępnych w Sklepie.
 17. Voucher – elektroniczny lub fizyczny indywidualny kod identyfikacyjny nabyty lub nabywany przez Klienta od jego wystawcy, którym jest Sprzedawca.
 18. Umowa Sprzedaży Vouchera – umowa sprzedaży indywidualnego kodu identyfikacyjnego zawarta lub zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
 19. Posiadacz Vouchera – Klient lub inna osoba realizująca Voucher.
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 21. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy LORIINI, dostępny pod adresem internetowym www.loriini.pl, prowadzony jest przez LORIINI spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815501, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 9512494990, REGON: 385004710.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu.
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
 2. Adres właściwy dla dostaw do Sprzedawcy: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@loriini.pl.
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 733 736 666
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 1050 1025 1000 0090 3211 5736
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§6

Subskrypcja Newsletter

 1. Sprzedawca umożliwia w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu) zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Subskrypcji Newsletter polegającej na subskrybowaniu i otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów i Usług dostępnych w Sklepie.
 2. Subskrypcja Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie.
 3. Subskrypcja Newsletter jest usługą o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem przycisku rezygnacji z Subskrypcji Newsletter umieszczonym w przesyłanym przez Sprzedawcę Newsletterze. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. Sprzedawca może udzielić Klientowi rabatu z tytułu Subskrypcji Newsletter. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i zniżkami oferowanymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Subskrypcji Newsletter zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §11 oraz prawa do zgłoszenia reklamacji, o którym mowa w § 12.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie nazwa firmy i NIP
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w § 3.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji zgodnie z § 7 ust. 1;
 2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać je do Koszyka;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli Klient jest Przedsiębiorcą;
 4. dokonać akceptacji treści Regulaminu;
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu Zamówienia;
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz kosztów dostawy;
 3. wybranej metody płatności;
 4. wybranego sposobu dostawy.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska;
 2. Wysyła: Paczkomaty InPost.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez PayPro S.A. (Przelewy24) oraz PayPal.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 godziny od zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 1. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz poza jej granicami (w tym na terenie Unii Europejskiej).
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce „INFO – Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3). Oświadczenie może zostać złożone również na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 11.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 13. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty”.
 14. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Subskrypcji Newsletter.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazane w § 3 adresy kontaktowe Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 5. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy wskazany w § 3.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument:
 1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 2. ma prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE.L Nr 165, str. 1), Klient ma prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 14

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
    i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 15

Voucher

 1. Sprzedawca umożliwia w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu) zawarcie między Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Vouchera.
 2. Voucherem jest elektroniczny lub fizyczny indywidualny kod identyfikacyjny nabyty lub nabywany przez Klienta od jego wystawcy, którym jest Sprzedawca.
 3. Voucher wystawiany jest na kwotę od 50 zł do 1.500 zł.
 4. Voucher w postaci elektronicznej wystawiany jest w formacie PDF i wysyłany na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Voucher w postaci fizycznej wysyłany jest wybraną przez Klienta metodą, o której mowa w § 9 Regulaminu na wskazany przez Klienta adres dostawy. Koszt dostawy Vouchera w postaci fizycznej określa § 10 pkt. 7 Regulaminu.
 6. Informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Sprzedawcę.
 8. Termin ważności Vouchera wynosi 180 dni licząc od dnia zakupu.
 9. Voucher może zostać zrealizowany przez posiadacza Vouchera poprzez zawarcie w ramach Sklepu Umowy Sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie i dokonanie płatności ceny lub części ceny przy użyciu indywidualnego kodu identyfikacyjnego pochodzącego z Vouchera.
 10. W ramach jednej Umowy Sprzedaży Produktu zawartej w ramach Sklepu Klient może zrealizować tylko jeden Voucher.
 11. Posiadacz Vouchera może dokonać tylko jeden raz płatności za pomocą tego samego Vouchera.
 12. W przypadku niewykorzystania przez Klienta w ramach jednorazowej płatności za pomocą Vouchera całej kwoty na jaką wystawiony został Voucher, Sprzedawca każdorazowo na wniosek Klienta zgłoszony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@loriini.pl będzie wystawiał kolejne Vouchery na kwotę pozostałą do wykorzystania w ramach Vouchera, aż do całkowitego wykorzystania kwoty na jaką wystawiony został pierwotny Voucher.
 13. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 14. W przypadku, gdy cena Produktu przewyższa wartość Vouchera posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 15. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 1. upływu ważności Vouchera;
 2. niemożliwości odczytania indywidualnego kodu identyfikacyjnego z Vouchera wystawionego w postaci fizycznej.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do Umowy Sprzedaży Vouchera zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstąpienia od umowy o którym mowa w §11 oraz prawa do zgłoszenia reklamacji o którym mowa w § 12.

§ 16

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu zamieszczono w Polityce Ochrony Prywatności, do której Klienci mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz w treści wiadomości e-mail automatycznie wygenerowanej na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienie lub Formularzu Subskrypcji Newsletter adres e-mail.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin oraz Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO.